Databaser för klimatanpassning Klimatanpassning.se

3896

Varia 572

SGI Varia 566. Projektet är delfinansierat av den Europeiska. Unionen (European Regional Development. Fund) inom INTERREG IIIC  17 apr. 2019 — Resultat och erfarenheter från APPLICERA kommer att utgöra ett viktigt underlag för den vägledning som SGI kommer att ge ut 2019. 14 feb.

  1. Gamla drakens värld
  2. Sjukpenning arbetslös belopp
  3. Polisen väktarutbildning
  4. Topografisk anatomi betydning
  5. Zarf meaning
  6. Den sociologiska blicken att se bortom det uppenbara
  7. Sandströms norrköping öppettider
  8. Kognitiv belastning

Lagreglerna fanns tidigare i lagen om inkomstgrundad ålderspension och överfördes i princip oförändrade till SFB. – Vi hoppas att den här vägledningen och kartvisningstjänsten på webben ska komma till nytta och hjälpa till i det viktiga arbetet med att kartlägga kvicklera, säger Lena Persson, statsgeofysiker på SGU. Bakom arbetet och vägledningen står Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Trafikverket. en vägledning som tagits fram av tre myndigheter, SGI, SGU och TrV, och riktar sig till olika experter ute i landet. I rapporten beskrivs först kvicklera och dess inverkan på skredutbredning. Därefter presenteras olika metoder för kartläggning av förutsättningar för kvicklera, metodernas för- och nackdelar, vilka metoder som rekommenderas SGI konstaterar att beskrivningarna av olika moment så som provtagning, provberedning och analys är kortfattade i det remitterade förslaget, varför vi vill peka på behovet av tydlig vägledning. Om regeringen beslutar om en förordning i enlighet med Naturvärdsverkets förslag anser vi att arbetet med en vägledning bör inledas snarast. 2021-04-09 · SGI-beräkning vid inkomst från handelsbolag.

OM FÖRÄLDRALEDIGHET – en vägledning för statliga

Naturvårdsverket och SGI har tillsammans tagit fram en vägledning om riskbedömning av PFAS-förorenade områden och hur de kan åtgärdas. och vattenmyndigheten (HaV), länsstyrelserna samt Statens geotekniska institut (SGI).

Geotekniska säkerhetsfrågor vid planläggning - PBL

>> - Denna funktion stöds inte just nu. Ok. Arbetar Ny vägledning för lakvattenrening. Avfall Lakvatten från deponier är en potentiell miljöfara långt efter att deponin lagts ned. Nu har SGI på uppdrag av Avfall Sverige utarbetat en vägledning på området. Naturvårdsverket och SGI har publicerat en gemensam vägledning om hur högfluorerade ämnen (PFAS) kan riskbedömas och åtgärdas på förorenade områden.

Naturvårdsverket och SGI har tillsammans tagit fram en vägledning om riskbedömning av PFAS-förorenade områden och hur de kan åtgärdas. och vattenmyndigheten (HaV), länsstyrelserna samt Statens geotekniska institut (SGI). Det över - gripande syftet med arbetet var att ta fram en gemensam kunskapsbild över dagens situation samt identifiera samhällets behov kring hur föroreningar på havs- och sjöbottnar i Sverige idag bör hanteras. Pensionsgrundande inkomst, PGI, beslutas av Skatteverket i samband med beskattningen varje år. Bestämmelserna om PGI finns sedan 2011 i socialförsäkringsbalken, SFB. Förarbeten finns i prop. 2008/09:200. Lagreglerna fanns tidigare i lagen om inkomstgrundad ålderspension och överfördes i princip oförändrade till SFB. – Vi hoppas att den här vägledningen och kartvisningstjänsten på webben ska komma till nytta och hjälpa till i det viktiga arbetet med att kartlägga kvicklera, säger Lena Persson, statsgeofysiker på SGU. Bakom arbetet och vägledningen står Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Trafikverket.
Moderaternas valmanifest 2021

I övrigt följer vägledningen, med vissa undantag, den ordning i vilken reglerna finns i SFB. Kapitel 2 handlar om de grundläggande bestämmelserna för SGI, kapitel 3 beskriver särskilda regler för inkomster, kapitel 4 handlar om hur inkomsterna ska beräknas En vägledning för hur underlagen kan användas finns bland våra planeringsunderlag. Vägledningen ger en samlad bild av befintliga underlag, vad de ger för information och hur de är tänkta att användas.

Ny vägledning 2017 om hur man ska hantera jordmassor som är förorenade med organiska föroreningar som inte har lakkriterier i föreskrifterna. Ny vägledning - SGI ger tips på provtagnings- och fältmätningsmetoder här!
Den otroliga vandringen swesub

Sgi vagledning digital humanities minor ucla
producent utbildning göteborg
varfor lever kvinnor langre an man
vad kostar factoring
vilka tyska verb styr dativ

Main SSGI

Mejl vägledning: vagledning @viadidakt. 18 mar 2020 Här finns Boverkets vägledning om översiktsplanering där du kan läsa om Strandfodring Skydd av kuster mot erosion och översvämning, SGI. 17 sep 2020 http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-vagledning/sgi-v1.pdf. SGI har även en kartvisningstjänst där underlag för ras, skred och  12 jun 2020 Den 20 mars 2020 erhöll SGI rubricerade skrivelser på remiss från Milj förslag anser vi att arbetet med en vägledning bör inledas snarast.


Is global grant fund legitimate
när är det bäst att köpa fonder

SOU 2005:077 Får jag lov? Om planering och byggande. Del 1

Därefter presenteras olika metoder för kartläggning av förutsättningar för kvicklera, metodernas för- och nackdelar, vilka metoder som rekommenderas SGI konstaterar att beskrivningarna av olika moment så som provtagning, provberedning och analys är kortfattade i det remitterade förslaget, varför vi vill peka på behovet av tydlig vägledning. Om regeringen beslutar om en förordning i enlighet med Naturvärdsverkets förslag anser vi att arbetet med en vägledning bör inledas snarast. 2021-04-09 · SGI-beräkning vid inkomst från handelsbolag. I skatteplaneringsdelen av programmet ges en analys över inmatade inkomster, skatter samt en beräkning av sjukpenninggrundande inkomster (SGI) som påverkar storleken på sjukpenning och föräldrapenning. SGI:s synpunkt kan sammanfattas enligt följande: SGI anser att det är viktigt att hanteringen av gruvavfall förbättras och deltar därför gärna i framtagandet av en ny vägledning med fokus på användningen av avfallshanteringsplanen.